ZWROTY / Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
 2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni kalendarzowych od momentu otrzymania rzeczy.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór dostępny jest w linku pod regulaminem lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.
 4. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu wraz z formularzem odstąpienia od umowy oraz dokumentem zakupu  niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
 5. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy na wskazany adres ( Donna Sp. K. Agnieszka Kostrz Piotr Kostrz, Jawornik 856 32-400 Myślenice, Polska ), na własny koszt.
 6. Zwrot osobisty nie jest możliwy. W przypadku chęci zwrotu produktu należy odesłać towar za pomocą wybranego przez siebie kuriera lub poczty.
 7. DONNA Sp.K. zastrzega sobie prawo do nie przyjmowania zwrotów/dokonywania wymian towarów handlowych, które nie posiadają oryginalnych etykiet lub posiadają jakiekolwiek znamiona użytkowania.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
 9. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego.
 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 11. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy i otrzymania zwrotu zakupionego towaru – zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności wynikające z przedmiotowej transakcji – poza kosztami związanymi z transportem towarów.
 12. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty na wskazany przez Konsumenta numer konta bankowego.
 13. Wymiana produktu polega na zwrocie wcześniej zakupionego towaru i złożeniu nowego poprawnego zamówienia.

 

Formularz zwrotu do pobrania:
DONNA – Formularz zwrotu

 


REKLAMACJE

 1. Na zasadach określonych w przepisach prawa, w szczególności w Kodeksie cywilnym oraz Ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego Klient ma prawo złożenia reklamacji.
 2. Zgłoszenie reklamacji przez Klienta może w szczególności nastąpić poprzez odesłanie kompletnego Towaru otrzymanego w ramach Transakcji wraz z wypełnionym czytelnie formularzem reklamacyjnym na adres podany na końcu strony.
 3. Różnice pomiędzy wyglądem Towaru dostarczonego w ramach Transakcji, a fotografią na Stronie, wynikające wyłącznie z właściwości urządzeń stosowanych przez Klienta (monitor, wyświetlacz, drukarka itp.), w szczególności różnice w odcieniach, mogą nie zostać uznane za obciążającą Firmę niezgodność Towaru z umową. W przypadku stwierdzenia tego rodzaju różnic (jeżeli powodują one u Klienta obniżenie lub brak satysfakcji z zakupu Towaru) Firma sugeruje Klientowi raczej skorzystanie z prawa zwrotu niż drogi reklamacyjnej.
 4. Właściwy przebieg procesu reklamacyjnego zapewnia przesłanie wraz z reklamacją reklamowanego Towaru. Reklamowany Towar powinien zostać przesłany Firmie w stanie kompletnym i czystym.
 5. Informuje się, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa odpowiedzialność Firmy dotyczy istniejących w chwili wydania Towaru niezgodności tego Towaru z umową. Na ogół nie traktuje się jako takiej obciążającej Firmę niezgodności: – uszkodzeń spowodowanych zwykłym, normalnym zużyciem Towaru, – uszkodzeń mechanicznych Towaru, – uszkodzeń spowodowanych nienależytym użytkowaniem Towaru, używaniem w sposób niezgodny z przeznaczeniem, lub złym dopasowaniem.
 6. Wszystkie reklamacje są rozpatrywane w ustawowym terminie 14 dni roboczych od momentu doręczenia przesyłki. O wyniku reklamacji Firma poinformuje Klienta mailowo.

 

Formularz reklamacji do pobrania:
DONNA – Formularz reklamacji

 


Wybrany formularz należy wypełnić i odesłać na adres:

DONNA SP. K.
Jawornik 856,
32-400 Myślenice, Polska

Loading...