Regulamin sklepu internetowego Donna

określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez Sklep, zawierający najważniejsze informacje o

Sprzedawcy, Sklepie oraz o prawach Konsumenta

Postanowienia dotyczące Przedsiębiorcy uprzywilejowanego mają zastosowanie do umów zawartych

od dnia 1 stycznia 2021 r.

SPIS TREŚCI

§ 1 Definicje

§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą

§ 3 Wymogi techniczne

§ 4 Zakupy w Sklepie

§ 5 Płatności

§ 6 Realizacja zamówienia

§ 7 Prawo odstąpienia od umowy

§ 8 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

§ 9 Reklamacje

§ 10 Dane osobowe

§ 11 Zastrzeżenia

Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy

§ 1 DEFINICJE

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą

elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne konto.

Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie.

Kupujący uprzywilejowany – Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany.

Przedsiębiorca uprzywilejowany – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną

z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego (definicja obowiązuje dla

umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r.).

Regulamin – niniejszy regulamin.

Sklep – sklep internetowy Donna prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://donna.pl/.

Sprzedawca – Donna Sp. K. Agnieszka Kostrz Piotr Kostrz z siedzibą pod adresem ul.

Jawornik 856, 32-400 Myślenice, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców przez SĄD

REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU

SĄDOWEGO, pod nr KRS 0000707792, NIP 6793160947, nr REGON 36894785200000.

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

1. Adres pocztowy: Jawornik 856, 32-400 Myślenice

2. Adres e-mail: kontakt@donna.pl

3. Telefon: 691 888 111

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:

urządzenie z dostępem do Internetu

przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.

2. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto email.

§ 4 ZAKUPY W SKLEPIE

1. Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar.

2. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za

towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.

3. Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.

4. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za

zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.

5. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez

Kupującego.

6. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.

7. Sprzedawca przekaże Kupującemu uprzywilejowanemu potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na

trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.

8. Kupujący może zarejestrować się w Sklepie, tj. założyć w nim Konto, lub dokonywać zakupów bez rejestracji

poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.

§ 5 PŁATNOŚCI

1. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:

a. zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy;

b. za pomocą karty płatniczej:

Visa

Visa Electron

MasterCard

MasterCard Electronic

Maestro

c. za pośrednictwem platformy płatniczej:

Przelewy24

d. za pobraniem, tj. gotówką w momencie dostarczenia towaru do Kupującego;

2. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 5 Dni

roboczych od złożenia zamówienia.

3. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie

zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

4. Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę.

Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.

§ 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.

2. Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie.

3. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji

zamówienia po jego opłaceniu.

4. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji,

zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.

5. Towar dostarczany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący:

a. Za pośrednictwem firmy kurierskiej

b. Do paczkomatów InPost

§ 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Kupujący uprzywilejowany ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu,

z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

a. w którym Kupujący uprzywilejowany wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż

przewoźnik i wskazana przez Kupującego uprzywilejowanego weszła w posiadanie tego towaru;

b. w którym Kupujący uprzywilejowany wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia,

inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego uprzywilejowanego, weszła w posiadanie ostatniej z

rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są

osobno.

3. Aby Kupujący uprzywilejowany mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować

Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w

drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą

elektroniczną).

4. Kupujący uprzywilejowany może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na

końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Kupujący uprzywilejowany wyśle informację

dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do

odstąpienia od umowy.

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

6. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Kupującemu uprzywilejowanemu

wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych

kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego uprzywilejowanego sposobu dostarczenia innego niż

najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku

nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Kupującego

uprzywilejowanego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez

Kupującego uprzywilejowanego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący uprzywilejowany zgodzi się

na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Kupujący uprzywilejowany nie poniesie żadnych opłat w związku z

tym zwrotem.

8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu

dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres:  Jawornik 856, 32-400 Myślenice niezwłocznie, a w każdym

razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący uprzywilejowany poinformował Sprzedawcę o

odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący uprzywilejowany odeśle towar

przed upływem terminu 14 dni.

10. Kupujący uprzywilejowany ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

11. Kupujący uprzywilejowany odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z

niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

12. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, Kupujący

uprzywilejowany również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej

wysokości tych kosztów Kupujący uprzywilejowany zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie

towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.

13. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Kupującego

uprzywilejowanego kartą płatniczą, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do tej karty

płatniczej.

§ 8 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w § 7 Regulaminu, nie przysługuje w

odniesieniu do umowy:

a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji

Kupującego uprzywilejowanego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin

przydatności do użycia;

c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po

otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych,

jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

d. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter,

zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

e. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe

dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

g. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie

sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

§ 9 REKLAMACJE

1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na

podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.

2. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:

a. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,

b. przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,

c. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,

d. żądać usunięcia wady.

3. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny

wskazany w § 2 Regulaminu.

4. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie wadliwego towaru do Sprzedawcy,

Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Kupującego uprzywilejowanego - na

koszt Sprzedawcy, na adres Jawornik 856, 32-400 Myślenice.

5. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest

dostępna w opisie produktu w Sklepie.

6. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.

7. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

8. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu,

Konsument może skorzystać m.in. z:

a. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego

należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz

Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;

b. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy

Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy

przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod

adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;

c. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;

d. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.

§ 10 DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest

Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w

tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują

się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym

rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.

2. Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z

zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku

jest:

umowa lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b

RODO),

ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz

prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia,

dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3. Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy.

Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy w Sklepie.

4. Dane Kupującego podane w związku z zakupami w Sklepie będą przetwarzane do momentu, w którym:

a. przestanie obowiązywać umowa zawarta między Kupującym a Sprzedawcą;

b. na Sprzedawcy przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych

Kupującego;

c. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych z umową

zawartą przez Sklep;

d. zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy

podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy

– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

5. Kupującemu przysługuje prawo żądania:

a. dostępu do swoich danych osobowych,

b. ich sprostowania,

c. usunięcia,

d. ograniczenia przetwarzania,

e. przeniesienia danych do innego administratora

a także prawo:

f. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze

szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na

art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).

6. W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu

danych z § 2 Regulaminu.

7. W przypadku gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupujący może złożyć

skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 11 ZASTRZEŻENIA

1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.

2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej

akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.

3. Umowy zawierane na podstawie Regulaminu zawierane są w języku polskim.

4. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Kupującym uprzywilejowanym, sądem

właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument lub Przedsiębiorca

uprzywilejowany może, ale nie musi skorzystać:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

DONNA AGNIESZKA KOSTRZ, PIOTR KOSTRZ SPÓŁKA JAWNA

Jawornik 856, 32-400 Myślenice

adres e-mail: kontakt@donna.pl

- Ja/My(*) ..................................................................... niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym

odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) / o świadczenie następującej usługi(*):

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

..............................................................................................................................................................................

- Imię i nazwisko Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych):

..............................................................................................................................................................................

- Adres Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych):

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................

Podpis Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych)

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data ............................................

(*) Niepotrzebne skreślić.

Loading...