ZWROTY

 

 

Prawo do odstąpienia od umowy

 

 1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
 2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni kalendarzowych od momentu otrzymania rzeczy.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór dostępny jest pod adresem https://donna.pl/zwrot-wymiana/ lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.
 4. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu wraz z formularzem odstąpienia od umowy oraz dokumentem zakupu  niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
 5. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy na wskazany adres ( DONNA II ul. Pana Tadeusza 4, 30 -727 Kraków, Polska ), na własny koszt.
 6. DONNA zastrzega sobie prawo do nie przyjmowania zwrotów/dokonywania wymian towarów handlowych, które nie posiadają oryginalnych etykiet lub posiadają jakiekolwiek znamiona użytkowania.
 7. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
 9. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego.
 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 11. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy i otrzymania zwrotu zakupionego towaru – zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności wynikająca z przedmiotowej transakcji – po za kosztami związanymi z odesłaniem towarów do Sprzedawcy.
 12. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

DONNA- Formularz zwrotu